Kontakt os

Brug formularen og skriv til os. Vi svarer hurtigst muligt :-)

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIS-klasse på Bindernæs Efterskole

På Bindernæs Efterskole har vi tre forskellige typer af inklusionstilskudsberettiget undervisning. Vi har vis – klasseundervisning.

VIS-UNDERVISNING - (INKLUSIONS- eller SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD) 

På Bindernæs Efterskole tilbydes to forskellige typer af inklusions- eller specialundervisning. 

Inklusionsklasserne er for elever med vanskeligheder i fagene dansk og matematik, men som sigter mod et fuldt eksamensbevis. Vanskelighederne skal være beskrevet af tidligere skole eller PPR i hjemkommunen. Inklusionsklasserne har en maksimal klassekvotient på 15 elever pr. klasse og der er tilknyttet to lærere i fagene dansk, og matematik. Desuden skal eleverne deltage i ugentlig lektielæsning/fagtræning-lektion, som skal sikre, at eleverne arbejder målrettet med trænings- og repetitionsopgaver samt undervisning i brugen af hjælpemidler (CD-ord, Nota mv.) ligesom det også er muligt, at modtage lektiehjælp. Eleverne placeres i VIS-klasse efter, hvor eleven er mest udfordret, i henholdsvis dansk eller matematik.  

Specialundervisningsklassen er for særligt udfordrede elever. Dem kan vi tilbyde at være i en klasse med maksimalt fem elever, med særligt fokus og opfølgning på den enkelte elevs skolegang. I denne klasse laves individuelle aftaler omkring skolegangen og de undervisningsmål, der lægges for den enkelte elev samt plan for evaluering. 

Det er dog ofte vores erfaring, at eleven ikke ønsker, at udstille sig selv, som en specialundervisningselev, med en klassekvotient på fem, og vælger derfor vores inklusionstilbud i stedet. For at tilgodese specialundervisningselevens behov, vil der i så fald blive tilkoblet en tredje lærer i VIS-klassen i fagene dansk, matematik og engelsk. 

Ekstra-undervisning har vi, ved et tilstrækkeligt behov, mulighed for at tilbyde en almindelig fulgt undervisning, men med ekstraundervisning i et enkelt af fagene dansk, matematik eller engelsk. De er tænkt som et supplement til den normale undervisning, og kan vælges af alle uden særlige forudsætninger. Undervisningen vil typisk ligge i aftentimerne.  

For yderligere beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse henvises til vores indholdsplaner. 

VIS – undervisning på Bindernæs Efterskole 

VIS: Forkortelse for visitation 

Bindernæs Efterskole visiterer elever til klassen. Eleverne, der går i en VIS- eller Specialundervisningsklasse, skal være berettiget til at opnå inklusions- eller specialundervisningstilskud i henhold til gældende regler. 

Hvordan søges VIS- eller Specialundervisningen? 

Eleven henvises til vores inklusionskoordinator Mette Pedersen, der samtidig med henvendelsen modtager skriftlig dokumentation fra tidligere skole - f.eks. en faglærerudtalelse, PPV eller anden relevant dokumentation for, at eleven har behov for at modtage inklusions- eller specialundervisning.  

Tilbuddet kortlægges for forældre, og herefter vurderes elevens behov ud fra samtale med forældre og elev. Faglige vanskeligheder synliggøres, og der udfærdiges en skriftlig handleplan. 

Bindernæs Efterskole søger herefter Inklusions- eller Specialundervisningstilskud. 

Pædagogisk begrundelse for klassen: 

De elever, der visiteres til klassen, har som oftest i deres tidligere skolegang været vant til anonymitet – ofte som konsekvens af store klassekvotienter i folkeskolen. 

Vores erfaring er, at eleverne føler tryghed ved det mindre forum og derved har bedre mulighed for, at komme til udtryk både skriftligt og mundtligt. 

Evaluering: 

En skriftlig kontrakt indgås med forældrene, hvor evalueringsterminerne er fastlagt. Kontrakten er udarbejdet iht. Vejledningen fra Efterskoleforeningen. 

Resultat af evaluering 2017/2018: 

Helhedsresultatet heraf var, at klassen oplevede at den opnåede mer-tid, havde haft positiv indvirkning på deres evne til at modtage indlæring - ikke spildtid og passiv-tid som i tidligere skolegang. 

Yderligere anvendelse: 

Nogle kommuner vælger, at sende særligt udfordrede elever til Bindernæs med beskeden om, at støtte kan søges via specialundervisningspuljen til social støtte. Motivet er at flytte potentielt egne omkostninger, normalt bevilliget via en § 50 videre til staten, og finder ej anvendelse hos os.