VIS- og Specialundervisning

På Bindernæs Efterskole har vi VIS-klasser. Det er en samlet betegnelse for vores inklusionsklasser og specialundervisningsklasse.

Bindernæs Efterskole visiterer elever til klasserne. Eleverne, der går i en VIS- eller specialundervisningsklasse, skal være berettiget til at opnå inklusions- eller specialundervisningstilskud i henhold til gældende regler.

Inklusionsklasserne er for elever, der har faglige vanskeligheder i dansk og/eller matematik. Vanskelighederne skal være beskrevet, i en skoleudtalelse, af tidligere skole, eller ved en PPV fra hjemkommunen. Disse dokumenter skal sendes til Bindernæs Efterskole. På baggrund af dokumenterne udarbejdes en skriftlig handleplan, hvor elevens behov og udfordringer synliggøres. Dette sker ud fra en samtale mellem Bindernæs, forældre og elev.
Den udarbejdede handleplan evalueres i løbet af året og justeres, ved ændringer. Planen er udarbejdet i henhold til vejledningen fra Efterskoleforeningen.

Specialundervisningsklassen er for elever, der er særligt udfordrede. Dette skoletilbud er for elever, der har behov for støtte i den almene undervisning i mindst ni undervisningstimer á 60 minutter ugentligt. Dette kræver en aktuel skriftlig udtalelse fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i elevens hjemkommune om, at elevens støttebehov er på mindst ni ugentlige undervisningstimer. Skolen udarbejder en skriftlig plan for indsatsen for eleven og evaluerer løbende denne. I lighed med førnævnte inklusions-handleplan.
I specialundervisningsklassen tilbydes individuel læsetræning.

I undervisningen har eleverne mulighed for at anvende læse- og skriveværktøjerne CD-ord og AppWriter. Programmerne stiller skolen til rådighed, og eleverne kan selv vælge hvilket program, de er mest tryg ved. Samtidig har elever med dysleksi adgang til NOTA, som ligeledes er et værktøj, der anvendes i undervisningen.

I VIS-klasserne er der tilknyttet flere lærere i fagene dansk og matematik. Antallet af lærerressourcer afhænger af klassekvotienten.

X